تاراشیمی

افزودنی های سیلون را کشف کنید!

صفحات جزئیات محصول ما تمام اطلاعات عمیق مرتبط را در یک صفحه در اختیار شما قرار می دهد. شما دسترسی رایگان به دانلود برگه های اطلاعات فنی وبرگه اطلاعات ایمنی مواد دارید.

بر اساس کاربرد جستجو کنید: با مرور مجموعه گسترده محصولات ما که به راحتی بر اساس کاربرد دسته بندی شده اند، به راحتی افزودنی مناسب برای نیازهای خود را بیابید.

نمونه رایگان: آماده تجربه تفاوت سیلون هستید؟ امروز نمونه های رایگان افزودنی را سفارش دهید و قدرت تحول آمیز محصولات ما را از نزدیک لمس کنید.

Explore SILON Additives

Our detailed product pages provide you with all relevant in-depth information on a single page. You have free access to download technical data sheets and material safety data sheet documents

Find the perfect additive for your needs: Browse our extensive product catalog conveniently organized by application

Ready to see the SILON difference? Order FREE additive samples today and experience the benefits firsthand

dispersant

دیسپرس کننده

Defoamer

ضد کف

other

سایر

SILON Defoamer 525

SILON Defoamer 525 is a silicone-containing defoamer for aqueous coatings, printing inks and adhesives. Also effective against microfoam

ضدکف سیلیکونی ۵۲۵

ضدکف سیلیکونی ۵۲۵
مشاهده