تاراشیمی

سیلون

خمیرپیگمنت و افزودنی

دیلون

مرکب فلکسو

سولا

رنگ

کاربردها

راهکار تاراشیمی برای کسب و کار خود را بیابید

راهکار تاراشیمی برای

چــــــاپ و بســــته بندی

۰۲۵-۳۶۱۷۵۰۰۰

کارشناسان ما آماده راهنمایی شما هستند

تاراشیمی

فرمولِ هوشمند

ما بخشی از راه حل شما هستیم